Politiek: Sociaal, Veilig, Ondernemend en Duurzaam

Posted: April 1, 2015 in Overig, politiek
Tags: , , , , , ,

Als ik een politieke partij zou beginnen, dan zou het partijprogramma er ongeveer zo uitzien. Geen idee in hoeverre dat financieel haalbaar is. Maar het lijkt wel ergens op.

Partijprogramma Sociaal, Veilig, Ondernemend en Duurzaam (SVOD)

Iedereen die in Nederland woont moet weer trots zijn op ons land. Trots op een Nederland dat voorop loopt bij duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, innovatie en onderwijs. Een Nederland waarin iedereen meedoet, waar inwoners, politici, bestuurders, nieuwkomers verantwoordelijkheid nemen. Een Nederland waarin iedereen Nederlands spreekt, waar kwalitatief goed onderwijs is. Een Nederland waar de inwoners gezond zijn en waar iedereen zijn of haar talent kan ontplooien. Dat is het Nederland waar Sociaal, Veilig, Ondernemend en Duurzaam(SVOD) voor staat.

 

Gezondheid

Gezondheid is het belangrijkste dat ieder mens heeft. Zonder goede gezondheid is een kwalitatief goed leven niet mogelijk. De overheid moet zorgen dat iedere inwoner van ons land de mogelijkheid heeft om gezond te zijn, gezond te worden en gezond te blijven. De kwaliteit van leven is een van de belangrijkste pijlers voor mensen om zich te kunnen ontplooien, ontwikkelen, bij te dragen aan de samenleving en om gelukkig te zijn.

De overheid moet gezond eten bevorderen, door ongezond voedsel duurder te maken en gezond voedsel goedkoper te maken.

De zorgkosten, die al jaren stijgen, kunnen omlaag. Door minder managers, minder administratieve druk en meer bevlogen vakmensen op de werkvloer. Mensen die hart hebben voor patiënten, die zorg voorop stellen in plaats van winstgevendheid en geldbejag, die mensen zijn de spil van de zorg en die mensen moeten de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn.

Zorgkosten kunnen ook omlaag als er minder mensen zijn die van zorg gebruikmaken. Als mensen gezonder leven, meer bewegen en meer aandacht hebben voor wat goed is, heeft dat een positief effect op de mentale en fysieke gezondheid van alle Nederlanders. Daardoor ontstaat meer ruimte om zorg te geven aan hen die het echt nodig hebben.

Op scholen moet bijvoorbeeld meer aandacht zijn voor gezondheid. Gezonder eten in de kantines, Gym moet weer terugkomen. Het liefst dagelijks een uur bewegen voor alle scholieren, van de kleuterschool tot aan zes vwo. En dat bewegen onder leiding van bevlogen vakdocenten.

Om de gezondheid verder te bevorderen moeten sportclubs nog toegankelijker worden, ook voor minima. Gebrek aan financiële middelen mag geen beletsel zijn voor deelname aan sportieve activiteiten.

De zorg moet toegankelijk en persoonlijk zijn. Minder wachtlijsten, meer persoonlijk contact tussen (huis)arts, tandarts, dokter en patiënt. Zorg moet betaalbaar zijn, zodat degenen die de medicijnen nodig hebben, ze ook kunnen betalen.

In Nederland zorgen we voor elkaar. Mantelzorgers, opvang van kinderen door buren en ouders moet nog meer dan nu het geval is mogelijk worden, zonder kortingen op uitkeringen of andere betuttelende regels.

De zorg moet sociaal zijn. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Daarom gaan we terug naar een verzekeringssysteem waarbij de rijken meer betalen en de minder rijken minder voor hun verzekering.

Verzekerden die aantoonbaar gezond leven, moeten korting krijgen op hun verzekeringspremie.

Iedereen moet in elk ziekenhuis terecht kunnen en de tandarts moet terug in het basispakket van de zorgverzekering. Het streven naar het maken van winst moet afgelopen zijn bij medische instellingen. Ziekenhuizen en andere medische instellingen zijn er primair voor om zorg te verlenen, aan iedereen die dat nodig heeft.

Duurzaamheid

Wij hebben de aarde te leen van onze kleinkinderen. Bij elke beslissing die we nemen, moeten we minstens twee generaties vooruit denken. Onze kleinkinderen moeten in een schone, duurzame wereld leven waar voor iedereen een kwalitatief goed leven mogelijk is, en waar ruimte is voor mens en natuur.

Duurzame energie is onontbeerlijk. Innovatie is nog meer nodig. Vergroening van de industrie is mogelijk. Vliegvelden en havens kunnen nog meer dan nu duurzaam zijn, en zelfvoorzienend zijn op het gebeid van energie. Nederland moet investeren in zonne-energie, niet alleen in ons land, maar ook in meer zonrijke gebieden in de wereld.

Innovatie, duurzaamheid, natuur en economische groei zijn geen vijanden van elkaar, maar kunnen en moeten elkaar juist versterken om ons land toekomstbestendig, competitief en minder afhankelijk van andere landen te maken.

Duurzaamheid en innovatie moeten een prominentere plek krijgen in het onderwijs. Nederland moet voorop lopen op dat gebied en zich ook internationaal sterk maken voor verdere verduurzaming van de samenleving. Want als we het alleen in Nederland doen, dan heeft verduurzaming weinig effect.

Duurzaam betekent ook aandacht voor natuur en milieu. Milieuonvriendelijke maatregelen moeten worden gecompenseerd door de aanleg van natuur. Aandacht voor de natuur in onderwijs is onontbeerlijk. Duurzaamheid betekent ook meer nadruk op diervriendelijke en biologische landbouw, veeteelt en visserij. Niet in alleen in nationaal verband, maar ook internationaal moet Nederland zich daar sterk voor maken.

Onderwijs

Iedereen in Nederland heeft recht op kwalitatief goed onderwijs dat aansluit bij de leercapaciteiten en manier van optimaal leren van individuen. Onderwijs moet ruimte bieden aan het ontplooien van talenten, ook als die talenten op een ander dan intellectueel valk liggen. Een onderwijs dat zich richt op het leuk maken van leren, en op het laten excelleren van leerlingen op hun talent.

Wij zijn tegen subsidiëren van onderwijs op basis van religie of overtuiging. In het onderwijs moet wel aandacht zijn voor de diversiteit aan religies en overtuigingen in ons land. Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen respect heeft voor de overtuiging en levenswijze van een ander.

Theoretische kennis heeft de boventoon gevoerd in het onderwijs van de laatste jaren. Nederland heeft weer vakmensen nodig. Er is dus niets mis met vakmensen en vakonderwijs. Dat is keihard nodig. Het onderwijs moet weer de mogelijkheid bieden dat leerlingen hun talent op het gebied van ambachten ontwikkelen. Daarom moeten we weer terug naar een schoolsysteem waarbij leerlingen hun eerste stappen kunnen zetten op weg naar meesterschap op hun vakgebied en talent. Terug naar de LTS, MTS en HTS. Terug naar mavo, havo en vwo. Met onderling uitstekende doorgroei- en overstapmogelijkheden.

Het onderwijs moet mogelijkheden bieden om talent te ontplooien. Ook als dat talent metselen, beeldhouwen, acteren, speerwerpen of hardlopen is.

Obesitas en overgewicht zijn grote problemen onder de jeugd. Ook komen er steeds meer kinderen die een zogenaamd rugzakje hebben. Meer aandacht voor de manier waarop kinderen leren draagt bij aan meer begrip en minder leerlingen die buiten de boot vallen. Een prominentere plek voor bewegingsonderwijs draagt bij aan meer lichamelijk en geestelijk fitte kinderen. En daarmee aan het beter kunnen leren op school.

Leerkrachten zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen Leerkrachten moeten weer op een voetstuk staan. In het onderwijs is minder plaats voor managers, maar meer plaats voor kwalitatief goede docenten die het geweldig vinden om kinderen iets te leren. In het basisonderwijs zijn relatief winig meesters, daar zou verandering in moeten komen, zodat leerlingen ook meer manlijke rolmodellen krijgen.

Het belangrijkste van een leerkracht is dat die leerkracht goed kan lesgeven. Natuurlijk moeten ze vakinhoudelijk goed zijn en weten waar ze over praten, maar het belangrijkste criterium om les te mogen geven is het didactisch goed kunnen overbrengen van lesstof. Vakinhoud is aan te leren, talent is voor een groot gedeelte aangeboren.

Een grotere wisselwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs is nodig., De wereld verandert steeds sneller, waardoor we mensen op moeten leiden voor functies die nog niet bestaan, of mensen opleiden voor functies die straks niet meer bestaan. Dat vergt naast een schoolsysteem dat gericht is op inhoudelijke kennis ook een schoolsysteem dat zich richt op het aanleren van adaptieve vaardigheden, het vermogen van mensen om zich aan veranderende situaties aan te passen.

Respect voor docenten moet terugkomen. Het kan niet zo zijn dat leerkrachten fysiek of verbaal bedreigd en geïntimideerd worden door leerlingen en hun ouders of verzorgers. Leerkrachten verdienen een voetstuk en een salariëring waardoor het vak nog aantrekkelijker wordt.

Dropouts op scholen zijn zorgelijk. Kinderen die hun school niet afmaken, belanden vaker dan anderen in de criminaliteit of in een uitkeringssituatie. Ook zorgen ze vaker voor overlast dan anderen. Enerzijds willen we dropouts vermijden door het onderwijs beter af te stemmen op de leerbehoefte en het talent van leerlingen, anderzijds moeten drop-outs op andere manieren bewogen worden een vak te leren of een onderneming te starten. Drop-outs zouden bijvoorbeeld via Defensie opgeleid kunnen worden. Daar is de expertise, het leiderschap en de vakinhoudelijke kennis aanwezig om dropouts toch iets bij te brengen. Zeker als in overleg met gemeenten en bijvoorbeeld uitzendbureaus afspraken worden gemaakt over stageplekken of leerwerkplekken. Ook grote bedrijven kunnen een rol spelen in het zorgen dat die jongeren die buiten de boot dreigen te vallen een meer maatschappelijk carrierperspectief krijgen dan een criminele loopbaan.

Universiteiten en Hogescholen zijn d broeiplek voor hoogopgeleid talent, dat creatief en ondernemend kan werken aan oplossingen die Nederland nodig heeft. Die Universiteiten en Hogescholen moeten gestimuleerd worden in het begeleiden van talent, in het doen van innovatief onderzoek, of het bedenken van innovatieve, duurzame en haalbare oplossingen voor alledaagse problemen.

Veiligheid

Iedereen moet in Nederland veilig zijn, zich veilig voelen en veilig kunnen leven, wonen, werken, spelen, uitgaan en over straat lopen. Kortom een veilig en sociaal Nederland.

Meer agenten op straat in plaats van agenten die administratie doen. Rechtbanken met meer personeel, zodat er sneller en beter recht gesproken en recht gedaan wordt. Rechters hebben het laatste woord over straffen. Slachtoffers kunnen spreekrecht krijgen, maar de rechter doet uitspraak.

Nederland heeft in het algemeen de strengste straffen van de EU. Dat blijft ook zo.

Belangrijk is dat iedereen zich binnen de grenzen van de wet goed gedraagt. De aandacht moet eerst gericht worden op stimulering van goed gedrag. Tegelijk moet de pakkans voor overtreders omhoog. Criminelen mogen niet wegkomen met hun daden. Criminelen moeten worden gepakt, berecht, gestraft en weer klaargestoomd worden voor de maatschappij.

Respect voor elkaar en elkaars overtuigingen is belangrijk. Je hoeft het niet eens te zijn met een ander, maar dat betekent niet dat die ander minder is dan jij. Discriminatie is te allen tijde verboden. Oproepen tot geweld, het bekladden, vernielen van andermans eigendommen ook. Het plegen van geweld is verboden. Als je het niet met een ander eens bent stap je in het uiterste geval naar de rechter. Het op basis van geloofsovertuiging meer mogen zeggen of kunnen eisen dan een ander is niet mogelijk.

Personeel dat zorgt voor veiligheid, zoals ambulancepersoneel politieagenten, brandweerlieden, conducteurs, stadswachten en alle andere personen werkzaam i het openbare leven moeten veilig hun werk kunnen doen. Agressie en verbaal en fysiek geweld tegen hen moet zwaar bestraft worden.

Criminelen met een dubbel paspoort moeten kunnen worden uitgezet, waarbij de Nederlandse nationaliteit wordt afgenomen. Asielzoekers die de een misdrijf plegen (en dus door een rechter worden veroordeeld) worden zonder meer uitgezet.

Criminelen betalen de schade die ze veroorzaken terug. Bij minderjarige criminelen betalen de ouders het desnoods terug.

Defensie

De afbraak van onze Krijgsmacht heeft nu lang genoeg geduurd. Per jaar moet er de komende jaren minstens 500 miljoen per jaar bij, om zo toe te werken naar een budget van 2% van het BNP in 2022. Zoals we afgesproken hebben in NAVO-verband. Incidentele meevallers in de begroting moeten gebruikt worden voor de versterking van ons veiligheidsapparaat.

Het is gelukkig al decennia lang vrede in West-Europa. Het is zomer wat dat betreft, maar in de zomer gooi je ook geen regenkleding weg. Dat is de afgelopen jaren wel gebeurd. Toenemende internationale spanningen binnen Europa en aan de grenzen van Europa versnellen de noodzaak om te investeren in onze Krijgsmacht. De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben niet alleen ons internationale aanzien geschaad, maar zorgen ook voor een onverantwoorde verminderingen van onze nationale veiligheid. Het is bijvoorbeeld bizar dat Nederland als enige NAVO-land geen tanks heeft uit financiële overwegingen.

Militairen moeten trots zijn op hun uniform en trots zijn om het te dragen. Nederlanders moeten weer trots zijn op hun militairen en onze veteranen. Bevrijdingsdag moet daarom weer een nationale feestdag worden.

Onze veiligheid is te belangrijk om alleen te kunnen steunen op internationale samenwerkingsverbanden. Indien het nodig is moet onze Krijgsmacht ons land geruime tijd efficiënt, effectief en stoutmoedig kunnen verdedigen. Een sterkere Landmacht, Luchtmacht en Marine zijn daarvoor noodzakelijk. Voor bescherming van ons land, onze overzeese gebiedsdelen en in internationaal verband onze handelsbelangen.

De slagkracht van de krijgsmacht moet vergroot worden. Alle Krijgsmachtdelen moeten kunnen opereren in het hoogste geweldsspectrum en Nederland moet zelfstandig of in internationaal verband meerdere missies tegelijk kunnen draaien.

Investeringen in Defensie behelzen tanks, vergroting van de artillerie, van de inlichtingencapaciteit, versteviging van de pantserinfanterie en Luchtmobiele Brigade. Er moeten meer JSF’s of gelijkwaardige alternatieven aangeschaft worden. De marine krijgt weer de beschikking over fregatten, de onderzeedienst wordt uitgebreid en de Marine Luchtvaart Dienst wordt heropgezet met patrouille- en verkenningsvliegtuigen.

Defensie wordt daardoor een grotere werkgever, die ook meer ondersteuning binnen ons land kan bieden. Bijvoorbeeld bij begeleiding van drop-outs en andere criminele jongeren die nog wel te helpen zijn. Ook kan Defensie beveiligingstaken overnemen van de politie, zodat er meer agenten beschikbaar zijn op straat.

Defensie is belangrijk voor onze internationale belangen. Als Nederland meedoet met grote internationale missies, verstevigen we onze internationale positie en kunnen we meepraten en beslissen op de plekken die er toe doen. Zo krijgen we invloed.

Internationaal beleid

Als het tegen zit zijn mensen geneigd zich terug te trekken in de regio. Als het goed gaat, kijken we weer over de grenzen. Daarom zal de EU nooit volledig gedragen worden, ook al niet omdat binnen Europa letterlijk en figuurlijk niet dezelfde taal wordt gesproken en niet de zelfde culturele en historische verledens worden gedeeld.

Moet Nederland dan uit de EU? Nee. Zeker niet. Nederland is een handelsland dat gebaat is bij een sterke, nauwe en het internationale samenwerking, dat gebaat is bij de (handels)voordelen die 1 munt biedt. Nederland moet zich inzetten om Internationale samenwerking verder te bevorderen, maar wel op een manier dat wij onze eigen identiteit behouden en waar nodig ook onze eigen wet- en regelgeving kunnen handhaven. Desondanks hoort Nederland bij Europa.

Nederland draagt internationaal bij aan een betere en veiligere wereld. We bevorderen de internationale rechtsorde. Dat doen we door ontwikkelingssamenwerking, door op te treden in internationaal verband. Nederland draagt bij aan een gelijkere verdeling van welvaart in de wereld en verhoging van het internationale welzijn. Dat heeft tot gevolg dat er door toegenomen wereldwijde welvaart en welzijn minder asielzoekers naar ons land komen, daarmee verdienen we op termijn de kosten voor extra missies en extra buitenlandse investeringen terug.

Nederland draagt politiek en militair gezien bij aan de bestrijding van terrorisme en extremisme., zowel nationaal als internationaal.

Immigranten zijn welkom in Nederland. Noodopvang van asielzoekers moet in principe in de regio plaatsvinden, maar als dat niet anders kan, dan moeten mensen hier ook opgevangen worden. Ongeacht of de asielzoekers teruggaan naar land van herkomst of niet, moeten ze een maximale en verplichte inspanning leveren om de Nederlandse taal te leren, en om de Nederlandse normen en waarden te begrijpen en accepteren. Voor asielzoekers die hiernaartoe komen om een toekomst op te bouwen geldt dat ze binnen drie jaar moeten voorzien in hun eigen onderhoud, door het hebben van een baan, of door het hebben van een goedlopende eigen onderneming. Hebben ze dat niet, dan gaan ze terug naar het land van herkomst.

Het internationale speelveld is ontzettend belangrijk voor Nederland. Wij verdienen veel van ons geld uit handel met het buitenland, en van oudsher zetten wij in op internationale samenwerking. Daarom dient het Ambassade en Consulaten netwerk verder uitgebreid te worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar speelt ook Economischer Zaken daar een belangrijke rol in. Verdere uitbreiding van onze internationale handel past bij onze positie als 16e rijkste land van de wereld en past bij onze historie van handelsland dat als grote maritieme natie de wereldzeeën bevoer.

Door in te zetten op handel creëren we meer banen en werkgelegenheid. Ook kan Nederland daardoor bijdragen aan een betere verdeling van de welvaart in de wereld, zodat we nieuwe afzet- en handelsgebieden creeren.

 

Arbeidsmarkt

In Nederland zou genoeg werk moeten zijn voor iedereen. Daarom moet de arbeidsmarkt flexibeler werken, maar moet ook het onderwijs beter aansluiten bij de wensen van de arbeidsmarkt. Door de kwaliteit van onderwijs te verbeteren, in samenwerking met het bedrijfsleven, ontslaat een betere wisselwerking.

Daarbij is het noodzakelijk dat bij bedrijven en organisaties meer wordt gekeken naar wat mensen wel kunnen, wat de kwaliteiten van werknemers zijn. Er moet meer mobiliteit mogelijk zijn, zowel binnen bedrijven zelf, als tussen bedrijven onderling. Het ontslagrecht kan versoepeld worden, maar alleen als er een verplichting komt voor organisaties om meer te doen om werknemers elders aan de slag te krijgen. Ook werknemers krijgen daarvoor een grotere verantwoordelijkheid, ook zij zijn verantwoordelijk voor hun carrière en hun mogelijkheden.

Scholing en training van werknemers moet meer worden gestimuleerd. De overheid dient, desnoods financieel en door regelgeving, bij te dragen aan verplichte scholingsbudetten voor organisaties. Goed opgeleide, kansrijke medewerkers verhogen de concurrentiepositie van bedrijven en zijn goed voor de winstgevendheid. En dat is goed voor iedereen, voor ons land, voor de werkgever en voor de werknemer.

De beloning voor werkenden moet goed zijn, maar excessieve beloningen moeten ontmoedigd worden. Zekere in de publieke en semipublieke en bancaire sector. Wij zijn voorstander van een herenakkoord waarbij wordt afgesproken dat de topman van een bedrijf niet meer verdient dan 20x het salaris van de minst verdienende medewerker. In de semi-publieke sector is anderhalf keer het salaris van de minister-president het maximum. In de publieke sector is het salaris – 1 euro van de minister-president het maximum.

Uitkeringen moeten voldoende zijn om op minimumniveau van te leven. Werken of een geld verdienen met een eigen onderneming moet te allen tijde lonend zijn. Het moet ook gemakkelijker worden om een bedrijf naast een uitkering te starten. Toeslagen voor minima blijven gehandhaafd, maar er kunnen voorwaarden aan gesteld worden, of toeslagen kunnen in natura worden betaald.

Toppers in hun vakgebied moeten het predicaat meester krijgen. En hun kennis en ervaring doorgeven aan jonge leergierigen die het vak willen leren.

 

Infrastructuur

Als handelsnatie zijn we gebaat bij een goede infrastructuur. Tegelijk moeten we kijken hoe het mogelijk is om meer uit onze infrastructuur te halen. Door meer in te zetten op wegen gemaakt van zonnepanelen, op meer elektrisch rijden en door bij te dragen aan innovaties die zelfsturende en zelfrijdende voertuigen sneller mogelijk maken.

Spoorverbindingen en het openbaar vervoer kunnen beter. Meer bussen, trams, treinen en metro’s die op tijd rijden en de reiziger een plezierige reiservaring bieden, terwijl het ook nog betaalbaar blijft. Voor gezinnen is het Openbaar Vervoer geen alternatief voor de auto, omdat de kosten te hoog zijn. Het OV moet wel een goed alternatief worden door de kosten omlaag te brengen, de ontsluiting van stations nog meer te verbeteren, en door de aansluitingen van openbaar vervoer te verbeteren. Ook moet er een directe treinverbinding tussen Utrecht en Breda komen.

Aanleg van wegen, spoor, vliegvelden en havens moet door de aanleg van extra natuurgebieden gecompenseerd worden.

Vliegverkeer is een van de belangrijkste vormen van transport. Met Schiphol heeft Nederland een toonaangevende luchthaven, die de grenzen van de groei wel bereikt heeft. Regionale vliegvelden moeten die groei opvangen. Uitwijken naar bestaande regionale Luchthavens is mogelijk, maar ook andere ideeën zoals aanleg van een luchthaven voor de kust of in het markermeer moeten overwogen worden. Bij aanleg van nieuwe vliegvelden moet duurzaamheid een hoofdpijler zijn. De vliegvelden moeten zo veel als mogelijk zelfvoorzienend zijn qua energie en water. Ook moet de aanleg worden gecompenseerd met de aanleg van extra natuur, al dan niet in de nabije omgeving. Daarmee creëren we werkgelegenheid op verschillende gebieden, en het zorgt voor een betere ecologische footprint van ons land.

 

 

Ook de havens van Rotterdam en Amsterdam, maar ook de kleinere havens zijn economische pijlers van ons land. Die moeten dus gehandhaafd en zo mogelijk uitgebreid worden, op een innovatieve en duurzame manier. De binnenscheepvaart is belangrijk en blijft belangrijk. Nederland heeft een grote historie op Maritiem gebied. SVOD wil dat Nederland ook een grote toekomst heeft op maritiem gebied.

Om bij te dragen een gezond en fit Nederland moeten de fietspaden uitgebreid worden, en waar mogelijk verbreed. Nederland is een fietsland, en moet een fietsland blijven.

Publieke Omroep

NPO 1, 2 en 3 zijn prachtige omroepen. De omroepverenigingen kunnen worden opgeheven en de Publieke Omroep gaat werken volgens het BBC-model. Kijk- en luistercijfers hoeven niet leidend te zijn bij de NPO, ook voor kleine doelgroepen moeten er programma’s op radio en TV gemaakt worden, die ontsloten kunnen worden via internet. De onafhankelijk van de NPO moet gewaarborgd blijven, net als de diversiteit in programmering.

De Regionale omroepen blijven bestaan, maar gaan werken met 1 administratie en 1 directie en delen ook alle andere niet-programmagebonden diensten. Journalistiek zijn ze onafhankelijk, maar wel regiogebonden.

 

Algemeen

SVOD staat voor een sociaal Nederland waarin de inwoners geen slachtoffer zijn van hun omstandigheden. Nederlanders ,moeten zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen. De overheid is ervoor om het nemen van die verantwoordelijkheid te stimuleren, maar uiteindelijk zijn de mensen zelf verantwoordelijk voor de verbetering van hun positie. Als je als dubbeltje geboren wordt, zorgt de overheid ervoor dat de mogelijkheden er zijn om een kwartje te worden. De actie om het te worden moet bij de inwoners zelf vandaan komen.

In Nederland hebben we het goed. En moeten we het goed houden. De overheid schept de randvoorwaarden om het goed te houden.

SVOD wil dat er een dienstplicht komt voor mannen en vrouwen. Waarbij er een keuze is tussen sociale en militaire dienstplicht. Iedereen van 18 jaar zet zich negen maanden in voor de samenleving.

Wij vinden dat vrijwilligerswerk gestimuleerd moet worden. Ook dat is sociaal. Ouders die helpen op de sportverenging, op school of bij de toneelclub, vroeger was dat normaal, nu bijna een uitzondering. Nederland kan wat dat betreft socialer.

De overheid is er niet voor om maar allemaal regels te bedenken om het de inwoners lastig te maken. Onnodige regeldruk en administratieve lasten moeten geschrapt worden. De overheid moet dienstverlenend zijn naar burgers en ondernemers. Het lijkt erop dat de burger de laatste jaren vooral werd gezien als iemand die geld op kan brengen. De overheid moet zich meer afvragen wat ze voor de burger kan betekenen, en hoe met de burger mee kan worden gedacht en hoe burgerinitiatieven op weg geholpen kunnen worden, in plaats van om zeep geholpen. Minder regels betekent ook dat er meer verantwoordelijkheid bij de burger wordt neergelegd. Verantwoordelijkheid om Nederland samen leefbaar en sociaal te maken.

De overheid moet ondernemerschap stimuleren. Dat betekent ook dat ondernemers en ondernemingen meer aan de maatschappij moeten bijdragen.

De sterkeren helpen de zwakkeren, dat is een mooi uitgangspunt. Het belastingstelsel blijft daarom progressief. Het hoogste belastingtarief gaat omhoog, maar de grens van dat hoge tarief wordt hoger gelegd. Door hervorming van het sociale zekerheidsstelsel kunnen diverse toeslagen en premies verdwijnen. Dat wordt gecompenseerd met een lager belastingtarief voor de laagste inkomens.

Het werken en ontwikkelen van iedereen in Nederland is belangrijk. Tegelijk is het gezin de hoeksteen van de samenleving. Ouders die kinderen nemen, moeten de mogelijkheid hebben en krijgen om die kinderen ook op te voeden. Dat een van de ouders thuis is als de kinderen uit school komen, is bijvoorbeeld een groot goed, dat bijdraagt aan stabiliteit in de opvoeding van kinderen. De overheid kan dit niet afdwingen, SVOD kan dat ook niet. Toch streeft SVOD naar een maatschappij waarbij geld en een dubbel inkomen niet perse leidend is om een kwalitatief goed leven te leiden.

Onder meer woningcorporaties kunnen daaraan bijdragen door betaalbare, energie neutrale, kwalitatief goede woningen te bouwen. Doen waarvoor ze zijn opgericht, namelijk zorgen voor woningen die voor een grotere groep mensen bereikbaar zijn. Wachtlijsten van vier of meer jaar voor een huurwoning zijn te lang, die moeten omlaag.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s